EngelsNederlands

Meer over Rentmeesterschap 
Het meeste halen uit uw nalatenschap

Rentmeesterschap

Rentmeesterschap gaat voornamelijk over het beheer van landgoederen. Van oudsher huurde welgestelde families rentmeesters in om tijdens hun afwezigheid te zorgen voor het landgoed. Waar het toen voornamelijk om de directe verzorging (aansturing van personeel etc.) ging, betreft het nu meer financiële, planmatige en juridische aspecten van onroerend goed. 

Een rentmeester is vaak een combinatie van een vastgoeddeskundige, fiscalist en jurist die de klant adviseert over de toekomst van het landgoed. In tegenstelling tot een makelaar is een rentmeester gericht op de lange termijn, en dus niet uit op snel gewin.

Wat valt er onder goed rentmeesterschap?

Een landgoed bezitten brengt veel organisatorische werkzaamheden met zich mee. Een deel hiervan kunt u gemakkelijk zelf uitvoeren, maar voor het financiële en juridische gedeelte is goed advies en beheer noodzakelijk. De volgende zaken kunnen onder het rentmeesterschap vallen:

thomas langerwerf

"Denk in veiligheidsmuren en drempels"

- Thomas Langerwerf

Erfpacht

Een landgoed hoeft niet altijd in eigen gebruik te zijn, het kan ook middels (erf)pacht of verhuur aan anderen te gebruiken gesteld zijn. Het is in dit geval belangrijk afspraken te maken over: de duur van pacht/huur, hoe het gebruikt wordt en de vergoeding die daar tegenover staat. Wij  helpen u bij het opstellen van pachtovereenkomsten, die weer goedgekeurd worden door de grondkamer. Ook bij verhuur kunnen wij u ondersteunen in het bepalen van de huurprijs, het opstellen van overeenkomsten en zelfs de selectie van de huurder.

De Natuurschoonwet

De rangschikking onder de natuurschoonwet kan de eigenaar fiscale voordelen bieden, zowel tijdens het huidige eigenaarschap als het volgende. Maar ook na schenking of vererving van het bezit. Bij openstelling van een landgoed, kunnen de fiscale voordelen zo zijn dat u geen schenk- of erfbelasting betaalt bij een schenking of vererving. Voor deze rangschikking gelden wel een aantal voorwaarden, waaronder: de oppervlakte van het landgoed en het percentage houtopstanden. Zo moet u aan één of meerdere van deze voorwaarden voldoen:

  • het landgoed moet minstens 5 hectare groot zijn;
  • Het landgoed moet een historische buitenplaats (of een deel ervan) zijn en de buitenplaats minimaal 1 hectare groot is. Een onroerende zaak van minder dan 5 hectare kan dus ook een NSW-landgoed zijn;
  • Het landgoed (mogelijk met een ander landgoed) een aaneengesloten gebied van minimaal 5 hectare is. Een uitzondering hierop zijn historische buitenplaatsen;
  • Het landgoed moet voor minstens 30% uit houtopstanden (bos) of natuurterreinen bestaan. Een combinatie van beide is ook mogelijk. Een uitzondering hierop zijn historische buitenplaatsen van minder dan 5 hectare groot, of zogenaamde aanleun landgoederen van maximaal 1 hectare groot.

bron: www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/beschermde-planten-dieren-en-natuur/natuur-en-landschap/natuurschoonwet

Hoe kunnen wij u als rentmeesterkantoor helpen?

Family First beheert grote onroerend goed eigendommen. Vaak met support van lokale overheden. Waar mogelijk, maken wij gebruik van nationaal fiscale voordelen om het beheer zo voordelig mogelijk te maken én het beheer op lange termijn te verzekeren. Vooral de eerdergenoemde punten kunnen wij u adviseren óf zelfs het werk uit handen nemen. Zo bent u er zeker van dat het landgoed op een verantwoordelijke en efficiënte manier beheerd wordt, zodat ook toekomstige generaties ervan kunnen genieten.